תקציר עמ' 40 - ת. 22

חישוב מכפלה של מספרים מרוכבים, סרטוט על מערכת צירים, הצגה בצורה קוטבית