תקציר חקירת פונקציה הכוללת פונקציה לוגריתמית

עמ' 292 - דוגמה