תקציר עמ' 292 - ת. 14

מציאת אסימפטוטות מאונכות לצירים של פונקציות לוגריתמיות עם פרמטרים