תקציר אסימפטוטות אופקיות - פונקציות לוגריתמיות

עמ' 291 - דוגמה ב'