תקציר עמ' 288 - ת. 18

עלייה וירידה של פונקציה הכוללת פונקציה לוגריתמית בתחום ובנקודה