תקציר עמ' 285 - ת. 46

תרגיל חזרה עם נשוקות קיצון - פונקציות לוגריתמיות