תקציר עמ' 285 - ת. 44

תרגיל חזרה עם נשוקות קיצון - פונקציות לוגריתמיות