תקציר עמ' 284 - ת. 41

תרגיל חזרה עם נשוקות קיצון - פונקציות לוגריתמיות