תקציר עמ' 284 - ת. 37

נקודות קיצון של פונקציה הכוללת פונקציה לוגריתמית עם פרמטרים