תקציר עמ' 283 - ת. 32

מציאת נקודות קיצון של פונקציה הכוללת פונקציה לוגריתמית עם פרמטים