תקציר עמ' 282 - ת. 17

מציאת נקודות קיצון של פונקציה הכוללת פונקציה לוגריתמית