תקציר עמ' 281 - ת. 35

תרגיל חזרה עם משיק - פונקציות לוגריתמיות