תקציר עמ' 280 - ת. 32

תרגיל חזרה עם משיק - פונקציות לוגריתמיות