תקציר הנגזרת של הפונקציה f(x)=lnx

עמ' 274 - דוגמה ב' וסיכום נגזרות לוגריתמיות