תקציר עמ' 275 - ת. 15

גזירת פונקציה לוגריתמית מהסוג  f(x)=lnx