תקציר עמ. 273 - ת. 23

מציאת נקודות חיתוך של שתי פונקציות לוגריתמיות