תקציר עמ' 272 - ת. 16, 20

מציאת תחום הגדרה של פונקציה לוגריתמית