תקציר עמ' 271 - ת. 8

חישוב ערכי פונקציה לוגריתמית