תקציר הפונקציה הלוגריתמית f(x)=lnx

תכונות הפונקציה ותיאורה הגרפי