מציאת אסימפטוטות מאונכות לצירים של פונקציות לוגריתמיות עם פרמטר