תקציר עמ' 241 - ת. 17

מציאת אסימפטוטות מאונכות לצירים של פונקציות לוגריתמיות עם פרמטר