תקציר הוצאת שורש ריבועי של מספר מרוכב

עמ׳ 25 - דוגמה א׳