תקציר זיהוי פונקציה ותכונותיה על פי הגרף

עמ' 186-187 דוגמה