תקציר אסימפטוטות מאונכות לצירים - פונקציות עם שורשים

עמ' 141  -  דוגמה