תקציר נקודות קיצון כולל בקצה תחום ההגדרה - פוקנציות עם שורשים

עמ' 139 - דוגמה