תקציר מציאת נקודות קיצון פנימיות של פונקציות עם שורשים

עמ' 131 - 132 - דוגמאות א' ו-ב'