תקציר נגזרת הפונקציה f(x)=√x

עמ׳ 122 - דוגמאות א' ו-ב'