תקציר חקירת פונקציה רציונאלית וסרטוטה - המשך

חקירה כולל סרטוט הפונקציה הנגזרת, עמ׳ 81 - דוגמה ב'