תקציר חקירת פונקציה רציונאלית וסרטוטה

עמ׳ 79 - דוגמה א'