תקציר עמ׳ 76 - ת. 8

מציאת אסימפטוטות של פונקציות רציונאליות עם פרמטרים