תקציר אסימפטוטות עם פרמטרים - פונקציות רציונאליות

עמ׳ 75 - דוגמה