תקציר עמ׳ 74 - ת. 17

 מציאת אסימפטוטות המאונכות לצירים