תקציר עמ׳ 61 - ת. 27

מציאת נקודות קיצון של פונקציה רציונאלית עם פרמטרים ואי שוויונות