תקציר עמ׳ 57 - ת. 17

מציאת נקודות קיצון של פונקציה רציונאלית