תקציר נקודות קיצון - פונקציות רציונאליות - המשך

עמ׳ 56 - 57 - דוגמאות ב' ו-ג'