תקציר נקודות קיצון - פונקציות רציונאליות

עמ׳ 55 - דוגמה א'