תקציר עמ׳ 53 - ת. 39

מציאת משוואת משיק לגרף של פונקציה רציונאלית ונקודת ההשקה