תקציר עמ׳ 52 - ת. 31

מציאת משוואת משיק לגרף של פונקציה רציונאלית