תקציר עמ׳ 51 - ת. 21

מציאת משוואת משיק לגרף של פונקציה רציונאלית ונקודת השקה