תקציר עמ׳ 49 - ת. 25

מציאת תחום ההגדרה ונקודות החיתוך עם הצירים של פונקציה רציונאלית עם פרמטרים