תקציר עמ׳ 48 - ת. 13

מציאת תחום הגדרה של פונקציה רציונאלית