תקציר עמ׳ 24 - ת. 34

מציאת ערכי x שבהפ נגזרת הפונקציה שווה לאפס