תקציר עמ׳ 24 - ת. 21

נגזרת פונקציה רציונאלית בעזרת נוסחה לגגזירת מנת שתי פונקציות