תקציר פונקציות רציונאליות ופונקצית החזקה y=x

תכונות פונקציות החזקה עבור n טבעי זוגי ו-n טבעי אי זוגי