תקציר עמ׳ 13 - ת. 8

מציאת משוואת משיק ונקודת השקה