הגדרת המספר המרוכב, שוויון, חיבור, חיסור וכפל במספרים מרוכבים, דוגמה א'