תקציר עמ' 100 - ת. 21

התאמת פונקציה מעריכית לגרף, פתרון משוואה מעריכית