פתרון משוואה מעריכית על ידי חיבור וחיסור בין הבסיסים