תקציר עמ' 96 - ת. 18

פתרון משוואה מעריכית על ידי מציאת בסיס משותף והשוואת מעריכים