פתרון משוואה מעריכית על ידי מציאת בסיס משותף והשוואת מעריכים