תקציר חזקות עם מעריך רציונאלי

הגדרת מעריך רציונאלי