תקציר עמ' 85 - ת.  55

חזרה על פתרון בעיות תנועה מסוגים שונים